Ngosuku lwenkululeko (Freedom Day – 27 April), siwumsakazo sivakashele eMarianhill, eTshenlimyama, ikaSeme Church nase Nazaretha ukuyodlulisa impahla enisixhase ngayo njengabalaleli beZwi LoMzansi. Sibonga asiphezi ngokubambisana enisitshengisa khona. #Izwilomzansi #kznfloods #feelthedifference